Privacybeleid

Privacybeleid

De Webshop van Piet Ende BMX Shop is in beheer bij ABG Webcreator en hanteert het volgende privacybeleid.

Piet Ende BMX shop stelt de gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Wij registeren geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of veantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter bescihkking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen danwel u in rechte te kunnen aanspreken.

Piet Ende BMX shop stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.
https://www.pietendebmxsport.nl/images/docs/Privacy-en-avg-Piet-Ende_BMX-Sport-1.0.pdf

Piet Ende BMX Sport - Powered by ABG Solutions © 2014